Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

161H/166H – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1660 – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1661 Cảm biến tải trọng Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1662 – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1663 – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1664 – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1664(I) – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1665 – Load cell Đơn điểm Hạng nặng

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1666 – Load cell Đơn điểm Hạng nặng

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1667 – Load cell Đơn điểm

Load cell Hãng BCM Sensor

1668 – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1668(S) – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

1669 – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

166G/169G – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

166V – Load cell Đơn điểm

Load cell Đơn điểm - Single Point Load cells

166Z/169Z – Load cell Đơn điểm

Load cell đơn điểm - Single point load cells

AF – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 150 X 150 MM

Load cell đơn điểm - Single point load cells

ALL – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 250 X 350 MM

Load cell đơn điểm - Single point load cells

AM – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 400X400 MM

Load cell đơn điểm - Single point load cells

APL – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 600 X 600 MM

Load cell đơn điểm - Single point load cells

AR – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 800 X 800 MM

Load cell đơn điểm - Single point load cells

AS – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 200 X 200 MM

Load cell đơn điểm - Single point load cells

ATL – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 1200 X 1200 MM

Translate »