Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

P10000 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC CBL – CBX 15000

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

PS-PS10T – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FTP – FTK – FTZ

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

PSCLS – PSCLS2000 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC CLS

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

PV – PVZ – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FTKL – FTP/-P – FTK – FTZ – FTL

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

PV80 – PV60Z – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FTP – FTK – FTZ

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

PV80CLS – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC CLS 5000

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

PV80CLSEN1090 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC CLS 5000

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

PV80EN1090 – DÀNH CHO CẢM BIẾN TẢI TRỌNG FTP – FTZ

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

PVCLS – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC CLS 1000 – 2000

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

PVCLSEN1090 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC CLS 1000 – 2000

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

PVEN1090 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FTKL – FTP/-P – FTK – FTZ – FTL

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

T8 – BỘ ĐẾ CHO CẢM ỨNG LỰC AZLI – AZL – AZS – AM

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

TFAST – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FCAX – FCAL

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

TFCFSB – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FCOL – FCK

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

TFCGP – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FCOL – FCK

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

TFCPV – TFCPVZ – TFCPV10 – TFCPVZ10 DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FCOL – FCK

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

TFFSB – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FCAX – FCAL

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

TFGP – TFGP2000 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FCAX – FCAL

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

TFPV – TFPVZ – TFPV2000 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FCAX – FCAL

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

TFPVEN1090 – TFPV2000EN1090 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FCAX – FCAL

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

V10000 – V10275 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC CBL – CBX

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

V10000EN1090 – V10275EN1090 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC CBL – CBX

Bộ đế Laumas - Mouting kits for Laumas's Load cell

V15000 – V30000 – V100000 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC CBL – CBX

Translate »