1660 – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 0,5kg,…, 25kg

Sự chính xác: ±0,02%fs

Kích thước: 200mm x200mm

Translate »