CLS – LOAD CELL NÉN – CẤU HÌNH THẤP

CAP: 1000, 2000, 5000

Translate »