CBLS – LOAD CELL NÉN – BIÊN DẠNG THẤP

CAP: 200000, 300000, 500000, 750000

Translate »