CBL – LOAD CELL NÉN – CẤU HÌNH THẤP

TẢI TRỌNG: 250, 500, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000, 12500, 15000, 30000, 50000, 100000

Translate »