3418(I)/3498(I) – Load cell dạng Cắt một đầu

Tải trọng: 0,5t, …, 10t

Sự chính xác: ±0,02%fs

Translate »