CK – LOAD CELL NÉN – BIÊN DẠNG THẤP

CAP: 200, 500, 1000, 2500

Translate »