3419/3499 – Load cell dạng Cắt một đầu Hạng nặng

Tải trọng: 0,5t,…, 50t

Sự chính xác: ±0,02%fs, ±0,03%fs

Translate »