1664(I) – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 50kg,…, 500kg

Sự chính xác: ±0,02%fs

Kích thước: 450mm x 550mm

Translate »