CBX – LOAD CELL NÉN – BIÊN DẠNG THẤP

CAP: 15000, 30000, 50000

Translate »