1662 – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 3kg,…, 30kg

Sai số: ±0,02%fs

Kích thước nền tảng: 250mm x 350mm

Translate »