1666 – Load cell Đơn điểm Hạng nặng

Tải trọng: 50kg,…, 500kg

Sự chính xác: ±0,02%fs

Kích thước: 450mm x 450mm

Translate »