1661 Cảm biến tải trọng Đơn điểm

Tải trọng: 3kg,..,,50kg

Sự chính xác:  ±0,03%fs, OIMLC3

Kích thước: 250mm x 350mm

Translate »