1663 – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 20kg, …, 200kg
Sai số: ±0,02%fs
Kích thước: 350mm x 400mm

Translate »