1668 – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 0,3kg,…, 5kg

Sự chính xác: ±0,02%fs

Kích thước: 200mm x 200mm

Translate »