166Z/169Z – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 30kg,…, 200kg

Sự chính xác: ±0,02%fs

Kích thước: 180mm x 180mm

Translate »