1669 – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 5kg, …, 30kg

Sự chính xác: 0,02%fs

Kích thước: 200mm x 200mm

Translate »