3418/3498 – Load cell dạng Cắt 1 đầu

Tải trọng: 0,5t,…, 2t

Sự chính xác: ±0,02%fs

Translate »