1665 – Load cell Đơn điểm Hạng nặng

Tải trọng: 50kg,…, 700kg

Sự chính xác: ±0,02%fs, OIMLC3

Kích thước: 600mm x 600mm

Translate »