1668(S) – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 0,2kg,…, 3kg

Sự chính xác: 0,02%fs

Kích thước: 200mm x 200mm

Translate »