AM – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 400X400 MM

CAP(Kg): 60, 100, 150, 200, 300

Translate »