166G/169G – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 1kg, …, 100kg

Sự chính xác: ±0,05%fs

Kích thước: 180mm x 180mm

Translate »