161H/166H – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 0,5kg,…, 100kg

Phi tuyến tính: ±0,05%fs

Kích thước: 120mm x 120mm

Translate »