APL – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 600 X 600 MM

CAP(Kg): 50, 100, 150, 200, 300, 500

Translate »