AS – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 200 X 200 MM

CAP(Kg): 0,25, 0,5, 1

Translate »