1667 – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 50kg, …, 2000kg

Sự chính xác: ±0,02%fs(tiêu chuẩn), OIMLC3

Kích thước : 1200mm x 1200mm

Translate »