ALL – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 250 X 350 MM

CAP(Kg): 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50

Translate »