166V – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 3kg,…, 30kg

Sự chính xác: ±0,05%fs

Kích thước: 200mm x 200mm

Translate »