AF – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 150 X 150 MM

CAP(Kg): 5, 15, 50

Translate »