1664 – Load cell Đơn điểm

Tải trọng: 50kg,…, 500kg

Sự chính xác: ±0,02%fs, OIMLC3

Kích thước: 400mm x 400mm

Translate »