HỆ THỐNG CÂN ĐỊNH LƯỢNG ĐÓNG BAO TỰ ĐỘNG

Dùng để cân định lượng chính xác cho các loại nông sản :

gạo, bắp, đậu, cà phê, tiêu…. và các loại sản phẩm nông nghiệp  dạng hạt khác.

Translate »