PRC – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂN CHO SÀN 350 X 350 MM

CAP(Kg): 6, 15, 30, 50

Translate »