FUN – LOAD CELL ĐO ĐỘ CĂNG CỦA DÂY

CAP(Kg): 2000, 4000, 10000, 20000, 40000

Translate »