AU – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO SÀN 250X400 / 400X600 MM

CAP(Kg): 3, 6, 15 (sàn 250 x 400 mm)

CAP(Kg): 30, 50 (sàn 400 x 600 mm)

Translate »