AZS – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 400 X 400 MM

CAP(Kg): 10, 30, 50, 100, 200

Translate »