AZLI – LOAD CELL ĐƠN ĐIỂM CHO BỆ 400X400 / 800X800 MM

CAP(Kg): 10, 20, 50 (sàn 400 x 400 mm)

CAP(Kg): 100, 200, 300, 500 (sàn 800 x 800 mm)

Translate »