PTC – LOAD CELL ĐIỂM ĐƠN CHO BỆ 400 X 400 MM

CAP(Kg): 30, 50, 75, 100, 150

Translate »