Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 – ANALOG (RS485)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 CANOPEN (RS485 – CANopen)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 CC-LINK (RS485 – CC-Link)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 DEVICENET (RS485 – DeviceNet)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 ETHERCAT (RS485 – EtherCAT )

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 POWERLINK (RS485 – POWERLINK )

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 PROFIBUS (RS485 – PROFIBUS)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 PROFINET IO

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 RS485

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 SERCOS III (RS485 – SERCOS III )

Translate »